1. Podstawowe pojęcia regulaminu.
 2. Organizator – jest SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP 5391513337. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Organizator”).
 3. Promocja – promocja, której szczegółowy określa niniejszy Regulamin
 4. Uczestnik – za uczestnika uznaje się pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonują zakupu w sklepie internetowym https://sobianek.pl/,
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej.
 6. Okres Promocyjny – promocja trwa do 31.07.2021 lub wyczerpania zapasów.
 7. Produkty Promocyjne – Produkty objęte sprzedażą premiowaną reguluje Załącznik numer 1.
 8. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi określenie ogólnych zasad organizowania i przeprowadzania przez Organizatora Promocji.
 2. Promocja jest prowadzona od 01.06.2021 r do 31.07.2021r., lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 3. W przypadku organizowania przez Organizatora różnych promocji bądź Okresów Promocyjnych, nie można łączyć warunków promocyjnych z różnych promocji i Okresów Promocyjnych tj. spełnienie w danym Okresie Promocyjnym warunku promocyjnego w części bądź całości nie przechodzi na inny okres promocyjny, ani inną promocję.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Sobianek spółka z o.o. oraz nie ma wpływu na warunki handlowe Uczestników.

III. Uczestnicy.

 1. Uczestnicy mogą przystąpić do Promocji w każdym momencie jej trwania.
 2. Uczestnicy akceptują warunki Promocji poprzez złożenie zamówienia promocyjnego w sklepie internetowym sobianek.pl lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji. Żądane dane, oświadczenia i dokumenty mogą dotyczyć jedynie okoliczności i faktów mających wpływ na ustalenie, czy Uczestnik spełnia warunki regulaminu do wzięcia udziału w Promocji.
 1. Zasady promocji.
 1. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest w okresie od 01.06.2021 r godz. 00:00 do 31.07.2021r godz. 23:59, lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 2. W okresie prowadzenia promocji Uczestnik promocji może dokonać zakupu towaru objętego Promocją (szczegóły dotyczące produktów promocyjnych reguluje załączniku nr 1) z rabatem sprzedażowym wykazanym w załączniku nr 2 do Regulaminu, naliczanym od ceny regularnej zakupu wynikającej z cennika Organizatora. Rabat zostanie naliczony po złożeniu zamówienia w chwili dokonania zakupu w sklepie internetowym www.sobianek.pl z użyciem kodu rabatowego wyszczególnionego w Załączniku nr 2.
 3. Warunkiem skorzystania z rabatu sprzedażowego, o którym mowa w ust. 2, jest dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych w sklepie internetowym www.sobianek.pl w trakcie obowiązywania promocji oraz użycie kodu rabatowego obniżającego cenę produktu wg wykazu z Załącznika 2.
 4. Uczestnik poprzez złożenie zamówienia promocyjnego wyraża zgodę na warunki Regulaminu oraz przystępuje do Promocji.
 5. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Produktu Promocyjnego lub do końca Okresu Promocyjnego w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji w danym Okresie Promocyjnym można zgłaszać na piśmie na adres biura Organizatora przez cały czas trwania Okresu Promocji, którego reklamacja dotyczy oraz w ciągu 7 dni od zakończenia tego Okresu Promocji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższych terminów, nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę sklepu, dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Ponadto złożona reklamacja musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji danego Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Są one ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w promocji. Dane osobowe uczestników promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu promocji, w tym wydaniu nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Uczestnikom przysługują prawa do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  e) przeniesienia danych osobowych.
 4. Odbiorcą danych osobowych jest administrator oraz jego kooperanci tj. firmy kurierskie, służby księgowo-prawne, dostawcy usług IT wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia promocji.
 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty wskazanej we wprowadzanej zmianie.
 2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej sklepu https://sobianek.pl/.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1 – Produkty objęte promocją „CZERWCOWY RABAT NA PELLET”

 1. Eko Pellet Sobianek – https://sobianek.pl/sklep/eko-pellet-sobianek-975-kg/

Załącznik nr 2 – Wysokość rabatu i kody rabatowe

EKO PELLET SOBIANEK

 • przy zakupie 1 palety – zakup w cenie prezentowanej na karcie produktu w sklepie internetowym,
 • przy zakupie 2 palet rabat 10 zł do palety pelletu, naliczany od ceny prezentowanej na karcie produktu w sklepie internetowym,  kod rabatowy PEL2
 • przy zakupie 3 palet lub więcej rabat 20 zł do palety pelletu naliczany od ceny prezentowanej na karcie produktu w sklepie internetowym, kod rabatowy PEL3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

0
KOSZYK
 • BRAK PRODUKTÓW W KOSZYKU