REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sobianek.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sobianek.pl (zwany dalej “Sklep”), jest prowadzony przez firmę SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP 5391513337 (dalej: SOBIANEK). Kontakt: [email protected], tel. 83 354 44 82.

W sklepie sprzedawane są produkty węglowe w opakowaniach jednostkowych o wadze 25kg konfekcjonowane na paletach.

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, dostęp do sieci Internet oraz urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich

Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Ceny podane przy każdym towarze obejmują koszty transportu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofania towarów, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów przed dokonaniem zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Właściwości, cechy szczególne i przeznaczenie towarów opisane zostały na stronie internetowej sklepu.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane w sklepie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 2
Transakcja

Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

W przypadku niekompletnego, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zakupu przez Kupującego zamówienie nie może zostać zrealizowane.

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:
– w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.

W przypadku płatności za zamówienie przelewem tradycyjnym Kupujący ma obowiązek wpłaty środków na konto Sprzedającego w ciągu 1 dnia roboczego. Brak wpłaty we wskazanym czasie oznacza anulowanie zamówienia.

Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§ 3
Płatność

W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

przelew na konto bankowe – zarejestrowana płatność na koncie sprzedającego rozpoczyna proces realizacji zamówienia

płatność za pobraniem — wybierając tę formę płatności Kupujący jest obowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży bezpośrednio kurierowi w miejscu dostawy towarów.

płatność przy odbiorze – istnieje możliwość zakupu towaru z odbiorem własnym. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Sklepu, aby ustalić miejsce i termin odbioru zamówionego towaru.

§ 4
Dostawa

Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego i wynosi do 14 dni roboczych.

Dostawa towaru realizowana jest wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

Kupujący ma możliwość odebrać zamówiony towar osobiście po uprzednim kontakcie ze Sklepem.

W przypadku stwierdzenia wady towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§ 5
Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego składając oświadczenie odstąpienia od umowy, który należy wysłać na adres firmy SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew z dopiskiem Sklep, numer zamówienia lub drogą elektroniczną wysyłając formularz na adres: [email protected] Oświadczenie złożone po upływie 14 dni nie będzie rozpatrywane.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – do pobrania tutaj.

W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania, a opakowanie towaru nie może zostać rozerwane. W przypadku rozerwania zewnętrznego opakowania towaru Kupujący przed dokonaniem jego zwrotu zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru do wysyłki. Rozerwanie opakowania jest traktowane jako użycie towaru i wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Kupującego zryczałtowanych kosztów ponownego przepakowania towaru w celu dalszej odsprzedaży, który to koszt wynosi 150 zł za każdą tonę towaru. Koszty te zostaną naliczone po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego towaru i stwierdzeniu, że opakowanie towaru zostało rozerwane. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kosztów przepakowania towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar może zostać zwrócony osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub przy pomocy poczty bądź firmy przewozowej, przy czym koszty zwrotu towaru uzależnione są od jego ilości i cennika stosowanego przez wybranego przewoźnika. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, ma rozerwane zewnętrzne opakowanie bądź nosi ślady korzystania Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej ceny o koszt ponownego przepakowania towaru (o którym mowa w ust. 5 powyżej) lub o cenę zużytego bądź uszkodzonego towaru.

Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę sprzedaży na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru oraz o obowiązku poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w razie odstąpienia od umowy.

§ 6
Reklamacje i zwroty

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

Wadliwy towar zakupiony w Sklepie podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych odpowiednimi przepisami prawa. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub drogą pocztową poprzez odesłanie towaru na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie wraz z pisemnym opisem stwierdzonej wady oraz dowodem zakupu towaru w Sklepie. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu udokumentowany koszt odesłania towaru, o którym mowa w niniejszym ustępie.

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania przez Sprzedawcę towaru, którego dotyczyć ma zgłoszona wada.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku, nieprawidłowe opisy towarów) można składać na piśmie drogą pocztową, pocztą elektroniczną bądź telefonicznie (dane kontaktowe podano w § 1 ust. 2 Regulaminu).

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1 – 5 k.c. Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1 – 5 k.c., jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1-2 i art. 564 k.c.).

Za zarządzanie procesem reklamacji odpowiedzialny jest Dział Reklamacji.

Zawilgocenie towaru nie stanowi jego wady i nie podlega reklamacji.

Kupujący jest obowiązany przez użyciem towaru sprawdzić jego wilgotność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pieców i innych urządzeń grzewczych, spowodowane zawilgoceniem towaru.

§ 7
Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest firma SOBIANEK Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP: 5391513337, REGON: 369112753.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą Spółką oraz naszymi Partnerami Handlowymi, w zakresie kontaktów dotyczących współpracy pomiędzy Spółką, a Państwem w ramach zawartych umów, ewentualnie w ramach marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Projektach. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub elektronicznie w celu najlepszej współpracy.

W związku z posiadanymi danymi macie Państwo prawo do żądania ich usunięcia, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected]

§ 8
Postanowienia końcowe

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Wszystkie towary i ich nazwy prezentowane na stronie internetowej Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SOBIANEK Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, do ich zmiany lub usunięcia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

Sklep (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Kupujący posiadający w Sklepie indywidualne konto zostaną poinformowani o dokonanej zmianie Regulaminu w przesłanej drogą elektroniczną korespondencji mailowej. Kupującemu przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie, w szczególności w razie braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie.

0