Kocioł Setlans SELVAN 11-21 kW

7199,00 
Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Kocioł Setlans SELVAN 5 klasa – nowoczesny kocioł zasypowy dolnego spalania na drewno

Kotły Selvan 5 klasy na drewno charakteryzują się wysoką sprawnością w zakresie mocy 11-21 kW. Są wyposażone w mechaniczne czyszczenie rusztu, dużą komorę spalania, co pozwala na łatwy dostęp do czyszczenia. Posiadają wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat P265GH/ o grubości 6 mm i wysoką stałopalność. Kotły posiadają 4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła.

Instrukcja-montażu-Selvan

Karta-produktu-Selvan

SKU: N/A

Kocioł Selvan – nowoczesny kocioł dolnego spalania na drewno

Kotły Setlans Selvan są kotłami zgazowującymi drewno. Podczas eksploatacji zachodzi zjawisko tworzenia się gazu palnego, który następnie jest spalany w dyszy ceramicznej z udziałem powietrza wtórnego. Kocioł Setlans Selvan przeznaczony jest do eksploatacji z buforem ciepła, gdyż optymalne warunki działania kotła występują podczas jego pracy z mocą nominalną.

Budowa kotła

Typoszereg kotłów Setlans Selvan obejmuje 3 jednostki kotłowe o mocy cieplnej 11 kW , 15 kW, 21kW. Korpus wodny kotła wykonany jest jako konstrukcja gięto-spawana z blach stalowych i obudowany jest panelami izolacji ciepłochronnej z wełny mineralnej osłoniętej lakierowaną blachą stalową.

Blachy wewnętrzne korpusu wodnego, mające kontakt z gorącymi spalinami wykonane są z blach walcowanych ze stali kotłowej gatunku P265GH. Ich grubość wynosi 6mm. Zewnętrzna powłoka, nie mająca kontaktu ze spalinami wykonana jest z blach walcowanych ze stali S235JR o grubości 4mm. Blachy spawane są metodą MAG w osłonie gazów obojętnych dla uzyskania całkowitej szczelności połączeń, a ich powierzchnie wzmacniane są kotwami spinającymi.
Dno komory załadowczej kotła stanowi ruszt żeliwny. Pomiędzy rusztowinami usytuowane są stalowe płaskie rusztowiny ruchome – przegarniacz rusztu, które za pomocą dźwigni znajdującej się na zewnątrz kotła wprawiane są w ruch. Przegarniacz służy do usuwania popiołu i żużla, zwiększa dopływ powietrza w dolną strefę paleniska.

Odpopielanie należy przeprowadzać tylko przy zamkniętych drzwiczkach paleniskowych.
Od strony drzwiczek paleniskowo-popielnikowych, powyżej rusztu ruchomego zastosowany jest ruszt pionowy uniemożliwiający wysypanie gorącego żaru przy otwarciu drzwiczek popielnika. Po przeciwnej stronie powyżej rusztu znajduje się wlot do kanału odprowadzającego spaliny z paleniska do wymiennika ciepła. Przepływ spalin wymuszany jest naturalnym ciągiem kominowym. Dostęp do wymiennika umożliwiający czyszczenie jego powierzchni uzyskujemy przez otwarcie górnych drzwiczek wyczystnych. Paliwo do kotła podawane jest przez drzwiczki załadunkowe znajdujące się w środkowej części kotła.

W dolnej części kotła znajdują się pionowo osadzone drzwi umożliwiające dostęp do popielnika oraz powierzchni rusztu. Drzwiczki wyczystne, załadunkowe i paleniskowo-popielnikowe posiadają uszczelnienie wykonane z ognioodpornego szczeliwa. Szczelne zamykanie drzwi jest możliwe przez dociskanie rączki po wcześniejszym zamknięciu drzwi. W drzwiczkach załadunkowych znajduje się klapka regulująca dopływ powietrza do komory spalania.
W tylnej ścianie kotła znajduje się rozeta, dzięki której dostarczane jest powietrze wtórne do dyszy, w której następuje proces dopalania gazów.
Króciec zasilający instalację, króciec zaworu bezpieczeństwa, króciec pod miarkownik ciągu, króciec pod termometr, dodatkowy króciec umiejscowione są na górnej ścianie kotła, a króciec powrotu na dole ściany tylnej. Na ścianie tylnej umieszczony jest również króciec spustowy.

Wyposażenie kotła

Wraz z instrukcją montażu i eksploatacji zawierającą Kartę gwarancyjną do kotła dołączane są:

 • Dysza ceramiczna
 • Kratka żeliwna
 • Ruszt żeliwny
 • Narzędzia do obsługi: łopatka do popiołu, skrobak, pogrzebacz, szczotka druciana.
 • Klapka powietrza pierwotnego ( w modelu 11kW 2szt)

Budowa kotła Selvan

Budowa kotła Setlans Selvan

 1. Obudowa kotła
 2. Drzwiczki wyczystne
 3. Drzwiczki załadunkowe/zasypowe
 4. Drzwiczki paleniskowo-popielnikowe
 5. Klapka powietrza pierwotnego
 6. Przepustnica powietrza wtórnego
 7. Czopuch kotła
 8. Przepustnica spalin
 9. Dźwignia krótkiego obiegu
 10. Dźwignia przegarniacza rusztu
 11. Termometr tarczowy
 12. Króciec zasilania 6/4”
 13. Króciec powrotu 6/4”
 14. Króćce dodatkowego zabezpieczenia (dodatkowe wyposażenie uzupełniające)
 15. Króciec montażowy ( czujnik zabezpieczenia termicznego) 3/4”16. Króciec miarkownika ciągu ¾”
 16. Króciec zaworu spustowego.
 17. Wyczystka boczna (obustronna)
 18. Wizjer wyczystki bocznej.

Wymiary kotła Selvan

Wymiary kotła Selvan

Oznaczenie kotłaj.mABCDEFGH
Selvan 11mm1070510990159865120205270
Selvan 15mm12105351020159952120175239
Selvan 21mm12605901080180990115200270

Transport kotła

Kocioł należy przewozić w pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami mechanicznymi i pęknięciem spoin. Przy przewożeniu kotła należy go zabezpieczyć przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu.

Kocioł musi być zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Nie wolno piętrować kotłów podczas transportu i magazynowania. Załadunek i rozładunek powinny być wykonywane z należytą ostrożnością przy użyciu podnośników mechanicznych. Przemieszczanie powinno się odbywać ostrożnie i powoli, aby wykluczyć przewrócenie kotła. Zabrania się uderzania kotła, przewracania lub poddawania gwałtownym wstrząsom. Rozpakowanie kotła może być dokonane dopiero na miejscu przeznaczenia bezpośrednio przed montażem do instalacji.

Miejsce zainstalowania kotła

Zgodnie z normą PN-B-02411:1987 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe-wymagania oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, z późniejszymi zmianami – kocioł na paliwo stałe powinien być zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu, kotłowni (np. piwnica, pomieszczenie na poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych pomieszczeń).

 1. Kocioł powinien stać na ognioodpornym podłożu, którego rozmiary muszą być większe od podstawy kotła przynajmniej o 500 mm
 2. Minimalna przestrzeń oddzielająca kocioł od ścian kotłowni niezbędna do bezpiecznej obsługi kotłów typu SETLANS SELVAN: ▪ z boku kotła – 600 mm,
  ▪ przed kotłem – 1000 mm, a za kotłem – 400 mm
 3. Kocioł powinien być tak usytuowany, aby był zapewniony swobodny dostęp do kotła jest to niezbędne dla właściwej obsługi i czyszczenia kotła. Nośność podłoża powinna być odpowiednia do masy kotła wraz z wodą. Najbliższe otoczenie kotła tj. ściany i strop pomieszczenia powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
 4. Ustawiony na fundamencie kocioł należy dokładnie wypoziomować a następnie wykonać podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania i kanału dymowego oraz wykonać montaż osprzętu kotła.
 5. Uzupełnianie stanu wody w kotle i instalacji c.o. winno być wykonywane poza obrębem kotła (nie bliżej niż 1,0 m) na przewodzie wody powrotnej.
 6. Instalacja i pierwszy rozruch kotła powinna być dokonana przez wykwalifikowaną ekipę montażową.
 7. Instalacja c.o. podłączona do kotła musi być wyposażona w zawór spustowy, który musi znajdować się w najniższym punkcie instalacji i możliwie jak najbliżej kotła.

Wentylacja pomieszczenia

Pomieszczenie powinno spełniać wymagania w zakresie wentylacji i być zgodne z przepisami i normami. Według polskich wymagań jest to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 56/2009 poz. 461 oraz PN-B/04211:1987. Pomieszczenie, w którym ustawiono kocioł powinno posiadać kanały wentylacji grawitacyjnej (bez żaluzji):

 1. nawiewny – otwór w oknie lub ścianie o przekroju nie mniejszym niż 200 cm2
 2. wywiewny – otwór usytuowany w miarę możliwości przy kominie pod stropem
  pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 200 cm2.

Podłączenie kotła do komina

Podstawowe wymagania dotyczące kominów:

Komin musi być przede wszystkim bezpieczny i dlatego konieczne jest spełnienie pewnych zasadniczych wymagań z ustawy Prawo Budowlane, które obejmują:

 • bezpieczeństwo konstrukcji
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • bezpieczeństwo użytkowania
 • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska oszczędność energii

Aby spełnić te wymagania komin musi być wybudowany:

 • przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane,
 • z materiałów posiadających wymagane dopuszczenia do budowy kominów,

Komin musi spełniać wymagania pod względem ciągu kominowego. Przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Komin musi spełniać wymagania eksploatacji przy niskich temperaturach spalin, zaleca się skorzystanie z porady specjalistycznej firmy w tym zagadnieniu. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu komina, co około 3 miesiące, powierzając tą czynność uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu.

Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą łącznika spalin wykonanego z blachy stalowej, który należy nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie i uszczelnić. Łącznik powinien wznosić się lekko ku górze (minimum 1%). Miejsca połączeń dokładnie uszczelnić. Jeżeli ze względów budowlanych czopuch kotła będzie miał długość przekraczającą 400 mm, zaleca się izolowanie czopucha izolacją cieplną. Komin powinien zapewnić odpowiedni ciąg dla prawidłowej pracy kotła (zaleca się montowanie regulatora ciągu kominowego). Najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju komina murowanego dla typoszeregu kotłów SETLANS SELVAN należy przyjąć jako 160×160 mm lub średnicy 160 mm. Komin, do którego podłączony jest kocioł musi być szczelny oraz wolny od innych podłączeń. Zaleca się izolowanie komina izolacją cieplną.

Połączenie z kominem musi być szczelne oraz posiadać szczelnie zamykane otwory wyczystek umożliwiające czyszczenie czopucha i połączenia.

Połączenie czopucha z systemem odprowadzania spalin musi być szczelne!!!

Przed oddaniem kotła do eksploatacji musi być przeprowadzona kontrola szczelności i pomiar ciągu kominowego oraz odbiór całej instalacji przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Podłączenie kotła do instalacji grzewczej

Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zależności od obiektu mogą różnić się od siebie, dlatego miejsce i sposób podłączenia kotła powinny być zgodne z wytycznymi w projekcie c.o. Wedle obowiązującego prawodawstwa tj.:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z jego późniejszymi zmianami.
 • PN-EN 12828:2013-05 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Kocioł należy wypoziomować za pomocą śrub regulacyjnych. Do kotła powinien być zapewniony dogodny dostęp z wszystkich stron aby otaczające przedmioty lub ściany budynku nie utrudniały zasypu paliwa, usuwania osadów, czyszczenia i konserwacji.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe Kocioł z ręcznym załadunkiem paliwa należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody ( zbiornikiem buforowym).

Bufor ciepła magazynuje energię cieplną wytwarzaną w kotle, która z bufora może być pobierana w takich ilościach, jakie są potrzebne do uzyskania oczekiwanej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Jeżeli zbiornik jest załadowany w pełni, należy wyłączyć kocioł i ogrzewać budynek wykorzystując ciepło zgromadzone w zbiorniku buforowym. Po rozładowaniu ciepła z bufora należy ponownie uruchomić kocioł.

Istnieje wiele możliwości połączenia kotła z buforem ciepła. Zastosowane rozwiązanie powinno być dobrane przez specjalistę i uwzględniać specyfikę instalacji, w której będzie pracował kocioł z buforem. Pojemność bufora powinna być obliczona przez specjalistę z uwzględnieniem temperatury minimalnej i maksymalnej zładu, przy której instalacja grzewcza będzie funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Po obliczeniu właściwej pojemności bufora dobierając konkretne urządzenie należy wziąć pod uwagę takie okoliczności jak: wielkość pomieszczenia w którym będzie zainstalowany bufor i możliwości wniesienia bufora o sprecyzowanych wymiarach do pomieszczenia, a także masę samego bufora wraz z wypełniającą go cieczą.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe wielkość bufora dla kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa obliczamy według wzoru: Pojemność zasobnika ( bufora) = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w kW.

Eksploatacja kotła

Rozpalanie w kotle
Przed uruchomieniem kotła należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdzić czy jest odpowiednia ilość wody w układzie c.o. oraz czy nie doszło do ewentualnego rozszczelnienia instalacji.
 2. Sprawdzić drożność kanałów spalinowych i komina.
 3. Oczyścić z resztek popiołu ruszt, komorę paleniskową wraz z dyszą ceramiczną a także wlot powietrza wtórnego, który znajduje się na tylnej ścianie kotła.
 4. Otwieramy przepustnicę ciągu bezpośredniego (odchylamy maksymalnie w kierunku komina pozycja ‘O’) oraz przepustnicę na czopuchu w pozycji otwartej.
 5. Otwieramy drzwi rozpalania a drzwiczki zasypowe oraz górna klapka powinny być całkowicie zamknięte.
 6. Zamykamy wlot powietrza wtórnego, który znajduje się na tylnej ścianie kotła.
 7. Rozpalanie odbywa się na ruszcie przy otworze dyszy ceramicznej drobnymi kawałkami drewna i dużą ilością papieru w celu wygrzania przewodu kominowego.
 8. Przy użyciu kawałków drewna tworzymy warstwę żaru na całej powierzchni rusztu, a następnie uzupełniamy paliwem (przy początkowym dokładaniu paliwa przed otwarciem drzwiczek zasypowych należy zamknąć dolną klapkę rozpalania).
 9. Podczas rozpalania może wystąpić dymienie do kotłowni i pocenie się wewnętrznej części wymiennika. Powyższe objawy powinny ustąpić po rozgrzaniu się kotła.
 10. Po rozpaleniu należy zamknąć przepustnicę ciągu bezpośredniego (pozycja ‘Z’) oraz uchylić wlot powietrza wtórnego. .
 11. Załadunek paliwa może być wykonany jeżeli bufor nie został jeszcze naładowany i mamy zapewniony odbiór ciepła a warstwa żaru osiągnęła odpowiednią wysokość.

Wyłączenie kotła z pracy

Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia z pracy kotła, należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej do paleniska porcji paliwa, a po wygaśnięciu kotła i jego ostudzeniu należy usunąć z paleniska i popielnika pozostałości po spalonym paliwie. Następnie przeprowadzić oględziny kotła (wewnątrz jak i na zewnątrz) oraz wyposażenia dodatkowego a następnie przeprowadzić czynności związane z konserwacją.

Zabrania się gasić żar wodą!
Jeżeli przerwa w użytkowaniu kotła jest dłuższa niż tydzień należy usunąć popiół, wyczyścić kocioł oraz zapewnić jego prawidłową wentylację ( otworzyć drzwiczki).
Niedopełnienie tych warunków może spowodować korozję!

Czyszczenie kotła

Kocioł jest tak skonstruowany, aby nie wymagał kosztownej konserwacji. Kocioł należy przynajmniej raz w tygodniu czyścić dla utrzymania należytej sprawności cieplnej kotła. Po wygaszeniu i ostygnięciu kotła należy wyczyścić szczotką drucianą komorę spalania oraz kanały spalinowe.

Należy systematycznie usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania, kanałów przewodu konwekcyjnego, przewodów dymowych i czopucha. Drzwiczki wyczystne umożliwiają 24 dostęp do kanałów konwekcyjnych, przewodów dymowych oraz czopucha. Komorę spalania można wyczyścić poprzez drzwiczki załadunkowe oraz drzwiczki paleniskowo-popielnikowe. Wyczyszczenie wnętrza czopucha jest możliwe poprzez drzwiczki załadunkowe. W zakres czyszczenia kotła wchodzi również okresowe, zależnie od potrzeb, usuwanie popiołu z popielnika oraz czyszczenie dna kotła z resztek rozsypanego popiołu.

Wszelkie czynności związane z czyszczeniem wewnętrznych komór kotła i czopucha powinny być wykonywane z zachowaniem należytej ostrożności, po wygaszeniu i ostudzeniu kotła. Czyszczenie rusztu jest możliwe poprzez drzwiczki paleniskowo-popielnikowe.
Po zakończeniu sezonu grzewczego należy dokładnie wyczyścić cały kocioł, przewody spalinowe oraz komin. Połączenia ruchome oraz zawiasy posmarować gęstym smarem. Kotłownię należy utrzymywać czystą i suchą. Uszczelnienia, które się zużyją w czasie eksploatacji kotła należy wymienić, żeby kocioł pozostał szczelny. Są to sznury znajdujące się w drzwiczkach wyczystnych, załadunkowych, paleniskowo-popielnikowych.

Wszystkie informacje dotyczące produktu dostępne u naszego doradcy 513 850 132

DO POBRANIA

Setlans-Selvan-11kW-karta-produktu

Setlans-Selvan15kW-karta-produktu

Dane-techniczne-Selvan-21kW-2

Waga1000 kg
PRODUCENT

MOC

, ,

PALIWO

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kocioł Setlans SELVAN 11-21 kW”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.