REGULAMIN KONKURSU OPINII

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady i warunki organizacji Konkursu;
  1. tryb powoływania i pracy Komisji Konkursowej;
  1. warunki uczestnictwa oraz przyznawania nagród w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Sobianek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Parczewie, ul. Polna 70, 21-200 Parczew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5391513337, REGON: 369112753 (dalej „Organizator”.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest grą hazardowa w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 5. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego sobianek.pl, od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”)
 6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 7. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu dodać merytoryczną opinię o posiadanym lub użytkowanym produkcie z listy podanej w pkt 4 niniejszego Regulaminu, dostępnym w serwisie internetowym sobianek.pl, dodać do zamieszczonej opinii adres e-mail umożliwiający identyfikację użytkownika oraz zaakceptować wymagane zgody. (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”).
 4. Konkurs obejmuje opinie o produktach
 5. Ekogroszek workowany: Lew +, Lew, Pantera, Tygrys, Skarbek KWK Bobrek, ekogroszek Szarlej, Błękitny węgiel, dostępne na stronie sobianek.pl;
 6. Orzech workowany Tytan, dostępny na stronie sobianek.pl;
 7. Ekopellet  workowany, Certyfikowany Ekopellet EN Plus A1, dostępne na stronie sobianek.pl;
 8. Materiał siewny, w tym kukurydza, rzepak ,dostępny na stronie sobianek.pl);
 9. Nawozy, w tym nawozy dolistne, granulowane, płynne, wapniowe, wieloskładnikowe, sól potasowa, dostępne na stronie sobianek.pl;
 10. Środki ochrony roślin, w tym chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, regulatory wzrostu, zaprawy nasienne, dostępne na stronie sobianek.pl;
 11. Inhibitory, dostępne na stronie sobianek.pl;
 12. Kotły 5 klasy i Ecodesign, dostępne na stronie sobianek.pl;
 13. Sterowniki i akcesoria do kotłów, dostępne na stronie sobianek.pl;
 14. Zabronione jest przesyłanie przez Uczestników jakichkolwiek Zgłoszeń Konkursowych, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkowników materiałów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenia Konkursowe zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
 15. Uczestnik w ramach Konkursu może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych, jednak może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę.
 16. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres marketing@sobianek.pl. Wycofanie z Konkursu skutkuje tym, iż Zgłoszenia Konkursowe Uczestnika nie są brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
 17. Kolejność dodawania Zgłoszeń Konkursowych nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.
 18. Zgłoszenia Konkursowe przesłane po zakończeniu Konkursu, czyli po 15 sierpnia 2021 r., nie będą brane pod uwagę.
 19. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej wypowiedzi (zgodnie z ustawą o prawie autorskimi prawach pokrewnych).

§ 3 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Zwycięskie Zgłoszenia Konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa powołana w składzie trzyosobowym, wybierze 3 najbardziej kreatywne i rzeczowe Zgłoszenia Konkursowe spośród wszystkich. Przy ich wyborze Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania Konkursowego, zgodnie z zasadami opisanymi w §2 Regulaminu.
 3. Decyzja Komisji Konkursowych zapada jednomyślnie.
 4. Decyzja Komisji Konkursowych zapadnie w ciągu 10 dni roboczych po upłynięciu terminów dodawania opinii:
  • 1 termin trwa od 15 lipca do 15 sierpnia 2021r
  • 2 termin trwa od 16 lipca do 15 września 2021r
  • 3 termin trwa od 16 września do 15 października 2021r
  • 4 termin trwa od 16 października do 15 listopada 2021r
  • 5 termin trwa od 16 listopada do 15 grudnia 2021r
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie 5 dni od podjęcia decyzji przez Komisję Konkursową.
 6. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 7. Komisja Konkursowa zapewnia prawidłową organizację i przebieg Konkursu, w szczególności ocenia prawidłowość zgłoszeń do Konkursu oraz dokonuje wyboru Zwycięzców Konkursu, jak również rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Uczestników Konkursu.

§4 NAGRODY W KONKURSIE

 1. W czasie trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 15 nagród.
 2. Nagrodami w konkursie są: 5 kart Orlen o wartości 500 zł każda oraz 10x bon elektroniczny na zakupy w serwisie Allegro o wartości 100 zł każdy.
 3. NAGRODY I stopnia: karta paliwowa Orlen o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) dla Laureata Nagrody I stopnia w Konkursie na najciekawszą i najbardziej rzeczową opinię pod produktami dostępnymi na stronie sobianek.pl w każdym terminie podanym w § 3 pkt. 4.
 4. NAGRODY II stopnia: 2 karty podarunkowe Allegro o wartości 100 zł(słownie: sto złotych) każda, po jednej dla każdego z Laureatów Nagrody II stopnia w Konkursie na najciekawszą i najbardziej rzeczową opinię pod produktami dostępnymi na stronie sobianek.pl, w każdym terminie podanym w § 3 pkt. 4.
 5. Po jednej nagrodzie otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję Konkursową.
 6. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

§ 5 ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika zgodnie z §2 ust.3 Regulaminu, w przypadku bonów Allegro o wartości 100zł lub pocztą tradycyjną, na adres podany przez Uczestnika.
 2. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
 3. odmówi jej przyjęcia
 4. kontakt ze Zwycięzcą Konkursu nie będzie możliwy, z przyczyn leżących postronnie Zwycięzcy Konkursu;
 5. nie spełni warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody;
 6. nie poda danych osobowych wskazanych w ust. 2 powyżej lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takie, co do których Zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 8. Elektroniczne karty podarunkowe, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu mogą być użyte podczas jednych zakupów bądź kilku, do wysokości limitu kwotowego.
 9. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu e-mail.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności:
 4. w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod inną osobę;
 5. w przypadku gdy Uczestnik zamieszcza treści niezgodne z obowiązującym prawem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 6. w przypadku gdy Uczestnik ingeruje w mechanizm działania Konkursu, podejmuje próby wpływania na wyniki Konkursu lub narusza warunki Regulaminu lub zasad Fairplay;
 7. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów i przeglądarek.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora: „marketing@sobianek.pl.” z dopiskiem „Reklamacje– konkurs Podziel się opinią i wygraj”.
 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.
 3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powody reklamacji.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej ,z której była zgłoszona reklamacja.

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sobianek sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 70, 21-200 Parczew (dalej: „Administrator”)
 3. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym Ul. Polna 70, 21-200 Parczew oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej marketing@sobianek.pl;
 4. Z Organizatorem można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym Ul. Polna 70, 21-200 Parczew oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej marketing@sobianek.pl;
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności jego przeprowadzenia, obsługi ewentualnych roszczeń lub reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych.
 6. Przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowanie.
 7. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Uczestnika oraz adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody Uczestnika Konkursu i są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym Konkursem (art.6 ust. 1 lit f) RODO). Wyrażenie zgody następuje poprzez zgłoszenie Zgłoszenia Konkursowego.
 8. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia konkursu. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.
 9. Dane osobowe uczestników Konkursu w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.
 10. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoważne ze zrezygnowania z udziału w Konkursie, a w przypadku wygranej z przepadku Nagrody.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 12. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 13. prawo dostępu do własnych danych osobowych;
 14. prawo do sprostowania (poprawienia);
 15. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 16. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 17. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 18. prawo wniesienia sprzeciwu;
 19. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 20. Żądania, o których mowa w niniejszym punkcie należy kierować na adres Administratora / Organizatora.
 21. Po uzyskaniu odrębnej zgody, dane Uczestników Konkursu mogą być wykorzystywane przez Administratora także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 22. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe, na podstawie stosownych umów.
 23. Administrator, ani Organizator nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 24. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
 25. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. W szczególności zabezpieczają je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W tym celu zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.
 26. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa, co podlega weryfikacji w każdym czasie przez Organizatora. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem Konkursowym.
 3. Jeżeli w Zgłoszeniu Konkursowym będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, jego zamieszczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób w serwisie internetowym sobianek.pl w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem jego wizerunku, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności za takie naruszenia.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 5. Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym(niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 6. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną;
 7. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi;
 8. wprowadzenie do obrotu;
 9. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscui w czasie przez siebie wybranym;
 10. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
 11. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 12. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 13. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych),z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 14. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 15. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

§ 11 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
 3. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej sobianek.pl
 4. Umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;
 5. Umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązania przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
 8. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. InternetExplorer, MozillaFirefox,Opera,Chrome, Safari oraz profilu w Serwisie.
 9. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 11. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia §7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepis yprawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr144,poz. 1204,z późniejszymi zmianami).
 13. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej sobianek.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Jedna myśli w temacie “REGULAMIN KONKURSU OPINII

 1. SUPER ekogroszek, palę nim od kilku lat , swoją jakością przewyższa konkurencję dlatego nim palę, polecam.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

0
KOSZYK
 • BRAK PRODUKTÓW W KOSZYKU