Regulamin konkursu “Pokaż jak się pali!”

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Pokaż jak się pali! i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizatorem Konkursu jest SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200 Parczew, NIP 5391513337. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Organizator”).
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest firma SOBIANEK Sp. z o.o.
 5. Organizator Konkursu powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową, przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.
 7. Konkurs trwa od 13.10.2021 r. od godziny 10:00:00 do 31.10.2021 r. do godziny 23:59:59 czasu polskiego na fanpage SOBIANEK w serwisie społecznościowym Facebook. Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SOBIANEK/ w ciągu 4 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Z laureatami konkursu Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnych w serwisie społecznościowym Facebook.
 8. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:
 9. a) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej,
 11. c)  jest obserwatorem fanpage SOBIANEK w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/SOBIANEK/).
 12. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz opublikowanie zdjęcia, na którym biorący udział w konkursie pokazuje, jak wygląda popiół po spaleniu lub płomień w trakcie spalania opału marki Sobianek wraz z odpowiedzią na pytanie: “Za co cenisz nasze produkty?” pod postem konkursowym na fanpage SOBIANEK w serwisie społecznościowym Facebook. Komisja konkursowa wybierze 3 komentarze, które spełnią wymagania zasad konkursowych z punktu 13 Regulaminu Konkursowego.
 13. Zdjęcia konkursowe należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/SOBIANEK/ w czasie trwania konkursu.
 14. Zdjęcie powinno być oryginalne, ciekawe, bądź jak najbardziej kreatywne.
 15. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech prac konkursowych według osobiście ustalonego kryterium kreatywności prac. Będzie to subiektywna ocena Komisji Konkursowej względem zaprezentowanych prac uczestników konkursu.
 16. Nagrodami w konkursie są 3 x Karta Podarunkowa Media Expert o wartości 100zł każda.
 17. Termin realizacji („odbioru”) Nagrody zostanie ustalony z laureatem indywidualnie.
 18. Podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody. Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy powstałej w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji.
 20. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 21. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 22. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 23. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie “SOBIANEK”, pod adresem https://sobianek.pl/ .
 24. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’a.
 25. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z ważnych przyczyn, do których należy zmiana przepisów prawa bądź siła wyższa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Fanpage’u (https://www.facebook.com/SOBIANEK/) i powiadomi o tym Uczestników, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs SOBIANEK – Reklamacja” na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sobianek.pl, podając w tytule wiadomości „Konkurs SOBIANEK – Reklamacja”.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

0
KOSZYK
 • BRAK PRODUKTÓW W KOSZYKU