RSM® i NovaTec® One – idealne połączenie dla roślin

Azot to składnik mineralny, niezbędny dla rozwoju wszystkich roślin uprawnych. Pozwala on uzyskać wysokie plony dobrej jakości, jednakże musi być stosowany w taki sposób, by jego pobieranie przez rośliny było możliwie najbardziej efektywne, a jednocześnie tak, by ograniczyć jego straty zachodzące w wyniku naturalnych procesów przebiegających w glebie.

 

Warto korzystać z innowacyjnych produktów, pozwalających na uzyskanie zadowalających rezultatów. Jednym z nich jest roztwór saletrzano-mocznikowy, czyli RSM.

W tym artykule przeczytasz:

  1. Roztwór saletrzano-mocznikowy
  2. NovaTec® ONE
  3. Korzyści wynikające z łącznego stosowania RSM i NovaTec® ONE
RSM i NvaTec ONE - idealne połączenie dla roślin

Roztwór saletrzano-mocznikowy

Popularny RSM® to płynny nawóz o wysokiej koncentracji azotu w trzech postaciach: azotanowej, amonowej i amidowej. Najszybciej pobierane przez rośliny są jony azotanowe. Jony amonowe działają wolniej, natomiast zastosowanie formy amidowej zapewnia długotrwałą podaż azotu w czasie dalszego wzrostu roślin. Produkt dostępny jest w czterech wersjach: 32%, 30%, 28% azotu i 26%+3% S.

Zalety stosowania RSM wynikają przede wszystkim z jego płynnej formy. Dzięki niej jest on szybciej pobierany przez rośliny, szczególnie w okresach niedoborów opadów, które odpowiadają za rozpuszczanie nawozów granulowanych. Ponadto zdecydowanie łatwiej się go aplikuje niż nawozy granulowane czy sypkie, wykonanie zabiegu zabiera znacznie mniej czasu, a samo dawkowanie jest bardziej precyzyjne i równomierne w porównaniu do nawozów granulowanych. Ponadto RSM można bez problemu łączyć z innymi środkami produkcji: mikroelementami czy płynnymi rozworami kwasów humusowych.

Dzięki temu, że składniki mineralne w RSM® są już rozpuszczone w wodzie, korzenie roślin szybciej je pobierają.

Dużą zaletą RSM® jest też niższa cena składnika w porównaniu do kosztów, jakie trzeba ponieść za nawozy granulowane, które go zawierają.

Nawóz ten stosowany jest w uprawach polowych, szczególnie takich jak rzepak, kukurydza, zboża, buraki cukrowe czy ziemniaki, a także w uprawach warzywniczych i sadowniczych. Sprawdza się ponadto na użytkach zielonych. Doskonale nadaje się też do wspomagania rozkładu resztek pożniwnych na polach.

NovaTec® ONE

Nawet w przypadku tak efektywnego nawozu, jakim jest RSM®, może dochodzić do strat azotu mineralnego na skutek przebiegających w glebie procesów mikrobiologicznych – szczególnie nitryfikacji. W jej trakcie powstają lotne tlenki azotu. Warto wiedzieć, że straty te można ograniczyć, stosując inhibitory nitryfikacji oraz ureazy, takie jak np. fosforan 3,4-dimetylo-1H-pirazolu, czyli DMPP, który jest składnikiem aktywnym preparatu NovaTec® One.

NovaTec® ONE o zawartości DMPP wynoszącej 24,9% to produkt spowalniający proces przekształcania azotu z formy amonowej do azotanowej. Dzięki temu zwiększa się czas trwania nawozu w glebie, a więc i jego dostępność dla roślin.

Wykorzystywany jest on między innymi do stabilizacji związków azotowych, szczególnie tych aplikowanych w płynnych roztworach nawozowych, takich jak np. RSM. DMPP wydłuża okres przemiany azotu amonowego (NH4+) w azotanowy (NO3), który zachodzi w glebie za sprawą działania bakterii glebowych, takich jak Nitrosomonas i Nitrobacter, których produktem ubocznym jest m.in. tlenek diazotu N2O (podtlenek azotu), który jest jednym najważniejszych gazów cieplarnianych. Intensywność procesu nitryfikacji jest ściśle zależna od zakwaszenia gleby, jej wilgotności, ilości opadów, temperatury, zawartości azotu mineralnego w podłożu oraz ilości próchnicy glebowej. Powstające w ziemi jony azotynowe i azotanowe są łatwo wymywane do głębszych warstw gleby, w których dochodzi z kolei do procesów redukcji (denitryfikacji). Mogą również zostać wypłukane przez opady – wówczas spływają do wód powierzchniowych, w których przyczyniają się do wzrostu ich zanieczyszczenia. Zastosowanie preparatu NovaTec® ONE jako dodatku do RSM-u jest wskazane szczególnie na glebach lekkich, o niskim pH, czyli takich, które dominują na większości obszaru Polski.

Badania naukowe wskazały, że zastosowanie preparatów takich jak Novatec® ONE może zmniejszyć emisję N2O z gleb nawożonych mocznikiem od około 48% do nawet 83%.

Korzyści wynikające z łącznego stosowania RSM i NovaTec® ONE

Zmniejszone straty azotu, dzięki stosowaniu NovaTec® ONE z RSM® przekładają się na wyższe i bardziej wyrównane plony, jakie można uzyskać z pól, na których aplikowany jest RSM® z inhibitorem. W doświadczeniach plon kukurydzy po aplikacji NovaTec One był na przykład wyższy o ponad 6%. Stosując ten preparat, można zmniejszyć dawkę nawozu, konieczną do uzyskania plonu takiej wysokości, jak przy pełnym nawożeniu azotowym, jednak bez dodatku inhibitora.

Inną korzyścią związaną ze stosowaniem NovaTec® ONE jest nie tak duże wymywanie azotu do gleby, a tym samym mniejsze straty składników mineralnych z tego wynikające. Co za tym idzie, zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych zostanie ograniczone.

By uzyskać satysfakcjonujące plony, warto korzystać z obydwu produktów jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone. *